Αρχική

Έργα

LOGO-5-3.png

Βασικά ερευνητικά πεδία και υπηρεσίες του Εργαστηρίου

  1. Εργαστηριακές δοκιμές Εδαφομηχανικής και Βραχομηχανικής.
  2. Εργαστηριακές δοκιμές καταλληλότητας αδρανών υλικών.
  3. Ειδικές εργαστηριακές δοκιμές όπως: α) διάτμηση ασυνεχειών πετρωμάτων και β) διάτμηση εδαφών και γεωσυνθετικών υλικών στην συσκευή μεγάλης διάτμησης (large shear box).
  4. Μετρήσεις με καταγραφικά όργανα σε αποκλισιομετρικές και πιεζομετρικές γεωτρήσεις.
  5. Μετρήσεις ασυνεχειών βράχου και ψηφιοποίηση τους με τη χρήση UAV και ειδικών λογισμικών.
  6. Εκπόνηση ειδικών γεωτεχνικών ερευνών για: α) ευστάθεια πρανών και σπηλαίων, β) παρακολούθηση και αποκατάσταση κατολισθήσεων, γ) υπόδειξη μέτρων προστασίας από βραχοπτώσεις, δ) γεωλογική καταλληλότητα, ε) παρακολούθηση της διάβρωσης στη χερσαία και παράκτια ζώνη.

Επικοινωνία

Εργαστήριο Τεχνικής
Γεωλογίας
Πανεπιστήμιο
Πατρών