Εκπαίδευση

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ (GEOL_047)

Διδάσκοντες: Ν. ΔΕΠΟΥΝΤΗΣ
Κατηγορία: Υποχρεωτικό
Εξάμηνο: ΣΤ′

ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Το μάθημα δίνει τη θεωρητική και αντικειμενική γνώση που σχετίζεται με την αναγνώριση και τον προσδιορισμό της φυσικής και μηχανικής συμπεριφοράς των γεωλογικών σχηματισμών, στα πλαίσια του σχεδιασμού και της μελέτης – κατασκευής τεχνικών έργων.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 • Εδαφικοί σχηματισμοί (εδάφη): γένεση, σύσταση – δομή, φυσικές ιδιότητες, ιδιότητες ταξινόμησης (διαβάθμιση, συνεκτικότητα, ενεργότητα), διόγκωση, περιγραφή – ταξινόμηση, μηχανική συμπεριφορά (διατμητική αντοχή – κριτήρια θραύσης, παραμορφωσιμότητα – στερεοποίηση).
 • Βραχώδες υλικό (βράχια): σύσταση – δομή, ταξινόμηση, φυσικές παράμετροι, μηχανική αντοχή, κριτήρια θραύσης, παραμορφωσιμότητα, ταξινόμηση ακέραιου πετρώματος
  Ασυνέχειες βραχωδών σχηματισμών: παράμετροι μηχανικής περιγραφής (προσανατολισμός, απόσταση, εξάπλωση, αντοχή τοιχωμάτων, τραχύτητα, άνοιγμα), μετρήσεις από δειγματοληπτικές γεωτρήσεις.
 • Δειγματοληπτικές γεωτρήσεις για γεωτεχνικές έρευνες: σκοπός εκτέλεσης, βάθος διάτρησης – διάταξη, διάμετρος δείγματος, γεωτρητικός εξοπλισμός – γεωτρύπανα, μέθοδοι δειγματοληψίας εδαφικών και βραχωδών σχηματισμών, συσκευασία – φύλαξη, εξέταση και περιγραφή δειγμάτων, δείκτες πυρηνοληψίας και RQD, σύνταξη γεωτεχνικών τομών γεωτρήσεων.
 • Επιτόπου δοκιμές γεωτεχνικής: δοκιμή πρότυπης διείσδυσης (SPT), δοκιμή στατικής πενετρομέτρησης (CPT), δοκιμή πρεσσιομέτρησης (MPM), δοκιμή crosshole, δοκιμές διαπερατότητας – εισπιέσεων (Maag, Lefranc, Lugeon)
 • Εργαστηριακές Ασκήσεις και ασκήσεις υπαίθρου σε: (α) εργαστηριακές δοκιμές εδαφικών σχηματισμών (Εδαφομηχανικής) σύμφωνα με τις πρότυπες προδιαγραφές ASTM, BS και Ε105-86, (β) επιτόπου δοκιμές γεωτεχνικής σύμφωνα με τις πρότυπες προδιαγραφές ASTM και Ε106-86

ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΒΡΑΧΟΜΗΧΑΝΙΚΗ (GEOL_054)

Διδάσκοντες: Ν. ΔΕΠΟΥΝΤΗΣ
Κατηγορία: Υποχρεωτικό
Εξάμηνο: Ζ′

ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Το μάθημα δίνει τη θεωρητική και αντικειμενική γνώση που σχετίζεται με την αναγνώριση και περιγραφή των τεχνικογεωλογικών συνθηκών που οριοθετούν και καθορίζουν το σχεδιασμό των τεχνικών έργων και την «εναρμόνισή» τους με το περιβάλλον. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην επιλογή και τον ασφαλή προσδιορισμό των πλέον «κρίσιμων» παραμέτρων που θα επηρεάσουν την κατασκευή και τη λειτουργικότητά τους.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 • Μηχανική συμπεριφορά βραχομάζας: συστήματα ταξινόμησης βραχομάζας RMR και Q, γεωλογικός δείκτης αντοχής GSI. Εφαρμογές στην κατασκευή σηράγγων, πρανών και θεμελιώσεων τεχνικών έργων
 • Κατολισθήσεις: ονοματολογία και ταξινόμηση, παράγοντες που συμβάλλουν στην εκδήλωσή τους, μέτρα προστασίας και σταθεροποίησης
 • Φράγματα: ταξινόμηση, συναφή – συνοδά έργα, κριτήρια σχεδιασμού και επιλογής θέσης, τεχνικογεωλογικές απαιτήσεις κατασκευής, στεγανοποίηση ταμιευτήρα, ενόργανη παρακολούθηση
 • Υπόγεια έργα – σήραγγες: μεταβολή – κατανομή τάσεων κατά τη διάνοιξη, γεωλογικές συνθήκες και διάνοιξη, μηχανισμοί θραύσης και παραμόρφωσης περιβάλλουσας βραχομάζας, μέθοδοι κατασκευής και μέτρα υποστήριξης, μέθοδος ΝΑΤΜ και μέθοδος TBM.
 • Εργαστηριακές δοκιμές βραχωδών σχηματισμών (Βραχομηχανικής) σύμφωνα με τις πρότυπες προδιαγραφές ASTM, ISRM και Ε103-84
 • Ασκήσεις πεδίου στην ταξινόμηση βραχομάζας για το σχεδιασμό υπόγειων τεχνικών έργων – επίσκεψη σε τεχνικά έργα.

Το μάθημα Γεωλογία Τεχνικών έργων και Βραχομηχανική (CIV_8357A) διδάσκεται ως επιλογής στο Θ εξάμηνο του προγράμματος σπουδών στο τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (GEOL_065)


Διδάσκων:
Ν. ΔΕΠΟΥΝΤΗΣ
Κατηγορία:
Επιλογής
Εξάμηνο:
Ζ′

ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Το μάθημα δίνει τη θεωρητική και αντικειμενική γνώση που σχετίζεται με τον προσδιορισμό των βασικών παραμέτρων – χαρακτηριστικών του εδάφους και τις μεθοδολογίες σχεδιασμού και διαστασιολόγησης θεμελιώσεων τεχνικών έργων. Επιπρόσθετα, περιγράφονται συνδυαστικά θέματα ποιοτικού ελέγχου των γεωυλικών για επιχώματα και αδρανή καθώς επίσης και γεωσυνθετικών υλικών

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 • Επίδραση τάσεων στο έδαφος, γεωστατικές τάσεις, ενεργές και ολικές τάσεις
 • Διατμητική αντοχή εδαφών: αστοχία εδαφικού υλικού, εκτίμηση παραμέτρων διατμητικής αντοχής – εργαστηριακή προσομοίωση, διατμητική αντοχή σε συνεκτικά και μη συνεκτικά εδάφη
 • Παραμόρφωση εδαφών και Στερεοποίηση – εργαστηριακή προσομοίωση
 • Γενικές αρχές θεμελιώσεων τεχνικών έργων: επιτρεπόμενη τάση θεμελίωσης, είδη θεμελίωσης, παράμετροι σχεδιασμού, μέθοδοι υπολογισμού, εκτίμηση καθιζήσεων
 • Συμπύκνωση εδαφών και κατασκευή επιχωμάτων
 • Αδρανή υλικά και ποιοτικός έλεγχος
 • Γεωσυνθετικά υλικά: κατηγορίες και είδη, χαρακτηριστικά, ποιοτικός έλεγχος, χρήσεις – εφαρμογές.
 • Εργαστηριακές Δοκιμές: (α) σχεδιασμού θεμελιώσεων, (β) Καταλληλότητας Εδαφών για κατασκευή επιχωμάτων, (γ) Ποιοτικού Ελέγχου Αδρανών Υλικών, σύμφωνα με τις πρότυπες προδιαγραφές (ASTM, BS, EN)

ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣTO ΧΕΡΣΑΙΟ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ(GEOL_079)

Διδάσκων: Ν. ΔΕΠΟΥΝΤΗΣ, Γ. ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ
Κατηγορία: Επιλογής
Εξάμηνο: Η′

ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Το μάθημα δίνει τη θεωρητική και αντικειμενική γνώση που σχετίζεται με την αναγνώριση, ταξινόμηση και προσδιορισμό των βασικών παραμέτρων – χαρακτηριστικών των κατολισθήσεων (χερσαίων και υποθαλάσσιων) σε εδαφικά και βραχώδη, φυσικά και τεχνικά πρανή, καθώς και τις μεθοδολογίες σχεδιασμού τους. Επιπρόσθετα, περιγράφονται αναλυτικά τα μέτρα προστασίας – σταθεροποίησης και τα αντίστοιχα τεχνικά έργα που συνεισφέρουν στην αποκατάσταση των κατολισθήσεων.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 • Ταξινόμηση, αίτια, μηχανισμός εκδήλωσης κατολισθήσεων
 • Συστήματα ενόργανης παρακολούθησης εδαφικών μετακινήσεων (Αποκλισιόμετρα και Δορυφορική Γεωδαισία)
 • Ανάλυση ευστάθειας πρανών, μέθοδοι οριακής ισορροπίας
 • Μέτρα προστασίας και σταθεροποίησης: Σχεδιασμός, Διαστασιολόγηση, Κατασκευή
 • Επιδεκτικότητα και επικινδυνότητα κατολισθήσεων στον Ελληνικό χώρο
 • Υποθαλάσσιες κατολισθήσεις: μηχανισμοί εκδήλωσης – αίτια, ταξινόμηση, μεθοδολογίες αναγνώρισης – αποτύπωσης
 • Εργαστηριακές Ασκήσεις (α) προσδιορισμού διατμητικής αντοχής των εδαφών (μέγιστη – παραμένουσα) και (β) των συνεχειών της βραχομάζας.
 • Φροντιστηρικές Ασκήσεις σε αναλύσεις ευστάθειας πρανών με τη χρήση λογισμικών

Στο Β εξάμηνο του προγράμματος σπουδών του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών διδάσκεται από τους κ.κ. Ν. Δεπούντη, Ι. Κουκουβέλα και Δ. Παπούλη το μάθημα Γεωλογία για Πολιτικούς Μηχανικούς (CIV_2187A)

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Το Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας συμμετέχει στην Κατεύθυνση
«Εφαρμοσμένη Περιβαλλοντική Γεωλογία και Γεωφυσική» που υλοποιείται στα πλαίσια του
Π.Μ.Σ «Γεωεπιστήμες και Περιβάλλον» με τη διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων:

ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (GEO_AGG03)


Διδάσκοντες:
 Ν. ΔΕΠΟΥΝΤΗΣ, Κ. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, Ε. ΣΩΚΟΣ,  Ε. ΖΑΓΓΑΝΑ, Ζ. ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ

Κατηγορία: Υποχρεωτικό
Εξάμηνο: Α′

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ – ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ (GEO_AGG07)

Διδάσκοντες: Ν. ΔΕΠΟΥΝΤΗΣ, Ν. ΣΑΜΠΑΤΑΚΑΚΗΣ

Κατηγορία: Επιλογής
Εξάμηνο: Β′

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΣΤΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ (GEO_AGG02)

Διδάσκοντες: Ν. ΔΕΠΟΥΝΤΗΣ, Ν. ΣΑΜΠΑΤΑΚΑΚΗΣ
Κατηγορία: Υποχρεωτικό
Εξάμηνο: Α′

Το Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας συμμετέχει στην υλοποίηση του Δ.Π.Μ.Σ 
«ΟΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ – Εξερεύνηση, αποτύπωση και διαχείριση θαλάσσιου περιβάλλοντος» με τη διδασκαλία του μαθήματος:

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΤΕΚΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ (OC_001)

Διδάσκοντες: Ν. ΔΕΠΟΥΝΤΗΣ, Ν. ΣΑΜΠΑΤΑΚΑΚΗΣ
Κατηγορία: Επιλογής
Εξάμηνο: Β

Μεταπτυχιακές Διπλωματικές Εργασίες

 1. Δούβρης Νικόλαος, 1997, «Τεχνικογεωλογικές συνθήκες και κατολισθητικά φαινόμενα στον Ελληνικό χώρο. Επισκόπηση και στατιστική θεώρηση. Μελέτη ασταθών ζωνών στο νομό Αχαΐας»
 2. Μελέκης Γεώργιος, 1997, «Εκτίμηση στατικών και δυναμικών παραμέτρων εδαφικών σχηματισμών του Ελληνικού χώρου από επί τόπου δοκιμές»
 3. Μπουρούνης Χ., 1997, «Φυσικά – μηχανικά χαρακτηριστικά πετρωμάτων του Ελληνικού χώρου και συσχετισμοί τους»
 4. Μυτσικίδου Ε., 1997, «Ανεξέλεγκτη διάθεση απορριμμάτων. Επιπτώσεις στο περιβάλλον και μέθοδοι αποκατάστασης. Η περίπτωση της χωματερής Ζακύνθου»
 5. Διαλυνάς Γεώργιος, 1999, «Τεχνικογεωλογικές συνθήκες και γεωτεχνικά προβλήματα στους αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία της ευρύτερης περιοχής της πόλης των Πατρών»
 6. Γαλάνης Ιωάννης, 1999, «Γεωτεχνική θεώρηση της ευρύτερης περιοχής της πόλης της Σπάρτης σε σχέση με την οικιστική καταλληλότητα»
 7. Δημητρακοπούλου Αικατερίνη, 1999, «Γεωτεχνικά χαρακτηριστικά της ευρύτερης περιοχής της πόλης των Πατρών»
 8. Αγγελόπουλος Γεώργιος, 2001, «Κριτική εφαρμογή των συστημάτων ταξινόμησης βραχομάζας RMR,GSI και GSI για ετερογενείς μάζες όπως ο φλύσχης.Η περίπτωση της αποστραγγιστικής σήραγγας φράγματος Ευήνου»
 9. Μεντζελόπουλος Βλ., 2001, «Εργαστηριακός προσδιορισμός φυσικών και μηχανικών παραμέτρων σε βραχώδες ασβεστολιθικό υλικό. Παράμετροι διατμητικής αντοχής και εκτίμηση της σταθεράς mi»
 10. Μουρτάς Δημήτριος, 2001, «Αποτύπωση τεχνικογεωλογικού περιβάλλοντος της πόλης των Πατρών – Εφαρμογή GIS»
 11. Νικολάου Λάμπρος, 2001, «Συγκριτική θεώρηση των συστημάτων ταξινόμησης βραχομάζας RMR και GSI – Εφαρμογές στην αποτίμηση της ευστάθειας βραχωδών πρανών»
 12. Ξηροκώστας Θ., 2001, «Διερεύνηση τεχνικογεωλογικών συνθηκών των γεωλογικών σχηματισμών της ευρείας παράκαμψης της πόλης των Πατρών (Χ.Θ1+700 – Χ.Θ 4+350)»
 13. Πολίτης Π., 2001, «Γεωτεχνικές – Τεχνικογεωλογικές συνθήκες πεδινών περιοχών Δήμου Ρίου Νομού Αχαΐας»
 14. Συρεγγέλας Ν., 2001, «Γεωτεχνικές – Τεχνικογεωλογικές συνθήκες των πόλεων Άργους και Ναυπλίου. Αστικός σχεδιασμός – Εφαρμογές Γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών GIS»
 15. Χρυσανθακόπουλος Λεωνίδας, 2001, «Διερεύνηση τεχνικογεωλογικών συνθηκών των γεωλογικών σχηματισμών της ευρείας παράκαμψης της πόλης των Πατρών (Χ.Θ4+350 – 7+300)»
 16. Γκίκα Αγγελική, 2002, «Αποτύπωση των τεχνικογεωλογικών συνθηκών και των προτεινόμενων μέτρων προστασίας – αποκατάστασης σε κατολισθήσεις και εδαφικές αστάθειες. Εφαρμογή στην περιοχή Καρυάς και Πλατανίου Πατρών»
 17. Κόλλιας Δημήτριος, 2002, «Τεχνικογεωλογικές συνθήκες και αστικός σχεδιασμός – αστική καταλληλότητα των περιφερειακών περιοχών του Δήμου της Πάτρας»
 18. Πυργάκης Δημήτριος, 2002, «Εφαρμογή και σύγκριση των συστημάτων ταξινόμησης RMR, Q και GSI σε ετερογενείς βραχόμαζες. Η περίπτωση των υπόγειων έργων METRO τμήμα Αιγάλεω»
 19. Σπανού Ναταλία, 2002, « Ανάπτυξη μεθοδολογίας για τη συστηματική καταγραφή των κατολισθήσεων με δυνατότητες επεξεργασίας – αξιολόγησης μέσω GIS. Πιλοτική εφαρμογή σε περιοχή της Δυτικής Ελλάδας»
 20. Τζούδα Χριστίνα, 2002, «Ευρεία Παράκαμψη Πατρών: Επίδραση του τεχνικογεωλογικού περιβάλλοντος στη μελέτη και κατασκευή των μεγάλης κλίμακας τεχνικών έργων»
 21. Τσάτσου Μαρία, 2002, «Προσωρινή υποστήριξη της οδικής σήραγγας ΑΣ1 (Κακιά Σκάλα) με τη χρήση των κατάλληλων αγκυρίων. Επίδραση της ποιότητας της βραχόμαζας, όπως αυτή εκτιμάται με ενόργανες μετρήσεις, στη διάταξη και το είδος των αγκυρίων»
 22. Χαρλαύτη Παναγιώτα, 2002, «Συγκριτική θεώρηση της εφαρμογής των συστημάτων ταξινόμησης βραχομάζας RMR, Q και GSI σε υπόγεια οδικά έργα. Η περίπτωση της σήραγγας ΑΣ1 (Κακιά Σκάλα) στον Αυτοκινητόδρομο Αθηνών – Κορίνθου»
 23. Καρβελάς Λάμπρος, 2003, «Γεωμηχανικοί χαρακτήρες των αργιλομαργαϊκών Πλειοπλειστοκαινικών ιζημάτων (κατώτεροι ορίζοντες) στην ευρύτερη περιοχή της πόλης των Πατρών»
 24. Καρδαρά Αναστασία, 2003, «Βιολογικός καθαρισμός Καρδίτσας: Γεωτεχνική μελέτη και στάδια επεξεργασίας»
 25. Μέγκας Ιωάννης, 2003, «Περιγραφή και ανάλυση μεθόδων κατασκευής υποστηρικτικών έργων Οδοποιίας για την αντιμετώπιση γεωλογικών φαινομένων. Υλοποιημένα παραδείγματα από το οδικό δίκτυο Ν. Αχαΐας»
 26. Παπακωνσταντίνου Άγγελος, 2003, «Τεχνικογεωλογικές Συνθήκες στα Υπόγεια Έργα της Νέας Σιδηροδρομικής Γραμμής Υψηλών Ταχυτήτων στο Τμήμα Αθηνών – Κορίνθου»
 27. Σπηλιωτόπουλος Γεώργιος, 2003, «Τεχνικογεωλογικές συνθήκες του Κάστρου Πατρών»
 28. Τσάκου Αγαθή, 2003, «Φυσικά και Μηχανικά χαρακτηριστικά των αργιλομαργαϊκών Πλειοπλειστοκαινικών ιζημάτων (ανώτεροι ορίζοντες) στην ευρύτερη περιοχή της πόλης των Πατρών».
 29. Αποστολόπουλος Αδάμ, 2005, «Φυσικές ιδιότητες και παράμετροι μηχανικής αντοχής ιζηματογενών πετρωμάτων»
 30. Κορδούλη Μαρία, 2005, «Μηχανική συμπεριφορά και φαινόμενα ερπυσμού σε μαλακά αργιλικής σύστασης πετρώματα κάτω από συνθήκες σταθερής φόρτισης»
 31. Κουλούρης Σπύρος, 2005, «Παράμετροι διατμητικής αντοχής στους ανώτερους μαργαϊκούς ορίζοντες του Ν. Αχαΐας»
 32. Λαϊνάς Σπύρος, 2005, «Γεωτεχνικές συνθήκες και αναλύσεις ευστάθειας πρανών στα πλαίσια μελετών γεωλογικής καταλληλότητας. Η περίπτωση των οικισμών Καρυάς – Ν .Σουλίου του Ν. Αχαΐας»
 33. Μαραγκού Ιωάννα, 2005, «Συγκριτική θεώρηση των συστημάτων ταξινόμησης βραχομάζας RMR,GSI, και RMi στις υδροηλεκτρικές σήραγγες Πηλιουρίου Ν. Ιωαννίνων»
 34. Τσάντζαλος Γιώργος, 2005, «Παράμετροι διατμητικής αντοχής στους κατώτερους μαργαϊκούς ορίζοντες του Ν. Αχαΐας»
 35. Τσιόκου Μαρία, 2005, «Τεχνικογεωλογικές συνθήκες στη Μικρή Περιμετρική»
 36. Δημητροπούλου Ιωάννα, 2007, «Ποιοτική εκτίμηση της σχέσης κατολισθήσεων και βροχοπτώσεων στη Βόρεια Πελοπόννησο»
 37. Καπατσώλου Αθηνά, 2007, «Εκτίμηση της επικινδυνότητας για ρευστοποίηση των εδαφών στην ευρύτερη περιοχή της πόλης των Πατρών»
 38. Μπλιώνα Μαρία, 2007, «Ανάπτυξη βάσης δεδομένων κατολισθήσεων στον Ελληνικό χώρο»
 39. Παπαχρήστου Χριστίνα, 2007, «Διερεύνηση της φυσικής συμπεριφοράς – ανθεκτικότητας σε χαλάρωση των μαλακών βράχων του Ν. Αχαΐας»
 40. Σπηλιωτοπούλου Ελένη, 2007, «Διερεύνηση της φυσικής – μηχανικής συμπεριφοράς σκληρών εδαφών – μαλακών βράχων, αμμώδους και αργιλομαργαϊκής σύστασης του Ν. Αχαΐας»
 41. Φωτακοπούλου Παναγιώτα, 2007, «Διερεύνηση της κατολισθαίνουσας ζώνης Καρυάς Ν. Αχαΐας με την εγκατάσταση αποκλισιομέτρων. Αντίστροφες αναλύσεις ευστάθειας»
 42. Κούκης Χρήστος, 2009, «Τεχνικογεωλογικές – Γεωτεχνικές συνθήκες και προβλήματα (θεμελίωση – ευστάθεια πρανών – φθορές) αρχαιολογικών χώρων και μνημείων σε βραχώδεις και εδαφικούς σχηματισμούς με εφαρμογή στο κάστρο της Κυπαρισσίας και το φρούριο της Λευκάδας»
 43. Παπαγιάννης Γρηγόριος, 2009, «Τεχνικογεωλογικές – Γεωτεχνικές έρευνες για το σχεδιασμό βαριών κατασκευών εναλλακτικών πηγών ενέργειας. Η περίπτωση του Αιολικού Πάρκου στους Ορείτες, Πάφου της Κύπρου»
 44. Καραγιάννη Ανθή, 2009, «Ποιοτικός έλεγχος της καταλληλότητας αδρανών υλικών για έρμα σιδηροδρομικών γραμμών και για υψηλά επιχώματα. Οι περιπτώσεις των γεωϋλικών της Σ.Γ.Υ.Τ. Κιάτου – Αιγίου»
 45. Βαγενάς Νικόλαος, 2009, «Ποιοτικός έλεγχος της καταλληλότητας αδρανών υλικών για έρμα σιδηροδρομικών γραμμών και για υψηλά επιχώματα. Οι περιπτώσεις των γεωϋλικών της Σ.Γ.Υ.Τ. Κιάτου – Αιγίου»
 46. Βαγενάς Νικόλαος, 2009, «Προσομοίωση καταπτώσεων βράχων με υπολογιστικές μεθόδους σε συνθήκες στατικής και δυναμικής φόρτισης. Εφαρμογή στην περίπτωση του οικισμού Σαντομέρι Ν. Αχαΐας από το σεισμό του Ιουνίου 2008»
 47. Λέκκας Γεώργιος, 2009, «Διαμόρφωση της σεισμικής έντασης από τις τοπικές γεωλογικές συνθήκες. Η περίπτωση του οικισμού της Βάλμης Ν. Ηλείας από το σεισμό του Ιουνίου 2008»
 48. Νικολοπούλου Ευαγγελία, 2009, «Η επίδραση των τοπικών γεωλογικών συνθηκών και της τοπογραφίας στη διαμόρφωση της σεισμικής έντασης. Η περίπτωση του οικισμού Νησίον Ν. Ηλείας από το σεισμό του Ιουνίου 2008»
 49. Αγγελοπούλου Βασιλική, 2009, «Εργαστηριακή προσέγγιση της μηχανικής συμπεριφοράς των μαλακών βράχων»
 50. Μαρκαντώνης Αντώνιος, 2009, «Τεχνικογεωλογικές συνθήκες κατά τη διάνοιξη της σήραγγας Τράπεζας της Σ.Γ.Υ.Τ. Κιάτου – Αιγίου. Μηχανική συμπεριφορά των εκσκαπτόμενων αργιλικών ημιβράχων»
 51. Βραχλιώτης Σταύρος, 2011, «Προσομοίωση καταπτώσεων βράχων με υπολογιστικές μεθόδους σε συνθήκες στατικής και δυναμικής φόρτισης. Διερεύνηση περιπτώσεων καταπτώσεων σε συγκεκριμένες θέσεις»
 52. Σωτήρχος Αλέξανδρος, 2011, «Τεχνικογεωλογικές συνθήκες κατά τη διάνοιξη των σηράγγων Πλατάνου και Τράπεζας της Σ.Γ.Υ.Τ. Κιάτου – Αιγίου. Εφαρμογή αναλυτικών προσεγγίσεων για τον προσδιορισμό της αλληλεπίδρασης αντιστήριξης και περιβάλλουσας βραχομάζας»
 53. Κόκκαλη Παναγιώτα, 2011, «Κατολισθητικά φαινόμενα στις πυρόπληκτες περιοχές του Νομού Ηλείας. (α) Διερεύνηση της αποτελεσματικότητας των έργων αποκατάστασης στο Δήμο Πηνείας και (β) Τεχνικογεωλογικές – Γεωτεχνικές συνθήκες στην κατολίσθηση στο Μαζαράκι Πηνείας»
 54. Καραμπούλη Παναγιώτα , 2011, «Κατολισθητικα φαινόμενα στις πυρόπληκτες περιοχές του Νομού Ηλείας. Διερεύνηση της αποτελεσματικότητας των έργων αποκατάστασης στους Δήμους Αμαλιάδας και Ωλένης»
 55. Κουτσιούμπης Ιωάννης, 2011, «Τεχνικογεωλογικες συνθήκες κατά τη διάνοιξη της σήραγγας Πλατάνου του Νέου Αυτοκινητόδρομου Κορινθου-Πατρων. Μηχανική συμπεριφορά των εσκαπτομενων μαργολιθων και προβλήματα κατά τη διάνοιξη»
 56. Τσαπικούνης Αθανάσιος, 2011, «Τεχνικογεωλογικές συνθήκες κατά τη διάνοιξη της σήραγγας Πλατάνου και Τράπεζας της Σ.Γ.Υ.Τ .Κιάτου-Αιγίου . Γενική παρουσίαση των έργων –αξιολόγηση επί τόπου μετρήσεων – επίδραση κατολισθητικών φαινομένων κατά τη διάνοιξη»
 57. Δασκαλόπουλος Κων/νος, 2011, «Μηχανική Συμπεριφορά Ψαμμιτών»
 58. Καπώνη Ευθυμία  , 2011, «Τεχνικογεωλογικές συνθήκες κατά τη διάνοιξη της σήραγγας Πλατάνου του Νέου Αυτοκινητοδρομου Κορινθου-Πατρων.  Μηχανική συμπεριφορά των εκσκαπτομενων μαργολιθων και προβλήματα κατά τη διάνοιξη»
 59. Βαρθαλίτη Θεοπλάστη, 2013, «Προσεγγίσεις σε θέματα επιφανειακών θεμελιώσεων τεχνικών έργων σε μαλακά εδάφη»
 60. Βιδάλη Μαρία, 2013, «Εκτίμηση μοντέλου διάβρωσης και στερεοπαροχής στον ταμιευτήρα του φράγματος Πηνειού Νομού Ηλείας»
 61. Βλαχάκη Ελένη, 2013, «Προσομοίωση καταπτώσεων βράχων με υπολογιστικές μεθόδους:  Εφαρμογή στην περιοχή του όρους Κλόκοβα της Ε.Ο Αντιρρίου – Ιωαννίνων»
 62. Κάβουρα Κατερίνα, 2013, «Κατολισθήσεις στο Ν. Αχαΐας: Ανάπτυξη Μοντέλου Επικινδυνότητας»
 63. Κατσίκα Πηνελόπη, 2013, «Ευστάθεια υψηλών πρανών σε ασβεστολιθική βραχομάζα: Εφαρμογή σε περιοχές υψηλού κινδύνου της Ε.Ο. Πατρών – Τριπόλεως»
 64. Κελασίδης Γεώργιος, 2013, «Τεχνικογεωλογικές συνθήκες και μεταβολές στη στάθμη της θάλασσας στην ευρύτερη περιοχή του όρμου Οιτύλου Ν. Λακωνίας, με εφαρμογή μεθόδων Τεχνικής και Θαλάσσιας Γεωλογίας και Τηλεπισκόπησης»
 65. Κροκίδης Σπύρος, 2013, «Ευστάθεια υψηλών πρανών στο φλύσχη: η περίπτωση του δεξιού (βόρειου) αντερείσματος του φράγματος Μόρνου»
 66. Μπερεβέσκου Ιωάννα, 2013, «Φυσικά και μηχανικά χαρακτηριστικά βραχώδους υλικού»
 67. Μπλάνα Μαρία, 2013, «Ευστάθεια υψηλών πρανών στο Φλύσχη: Η περίπτωση του Αριστερού (Νοτίου) αντερείσματος του φράγματος Μόρνου»
 68. Πανούτσου Νικολίτσα, 2013, «Ποιοτικός έλεγχος της καταλληλότητας γεωϋλικών για κατασκευή (α) επιχωμάτων και (β) έρματος Σ.Γ. Υψηλών Ταχυτήτων»
 69. Αναγνωστοπούλου Σοφία, 2015, «Κατολισθαίνουσα ζώνη Παναγοπούλας: Διαχρονική εξέλιξη εδαφικών μετακινήσεων με ενόργανες μετρήσεις και αποτελεσματικότητα των μέτρων προστασίας»
 70. Σέρβου Αικατερίνη, 2015, «Διερεύνηση της κινηματικής των κατολισθήσεων στο φλύσχη : Οι περιπτώσεις Καρυάς Πατρών και Πλατανίτη Ναυπάκτου»
 71. Κουζή Μαρία – Ειρήνη, 2015, «Κατολισθαίνουσα ζώνη Πλατάνου: Επεξεργασία και αξιολόγηση μετακινήσεων από μετρήσεις αποκλισιομέτρων»
 72. Κωνσταντοπούλου Μαρία, 2017, «Διαχρονική εξέλιξη των οριζόντιων μετακινήσεων σε εκτεταμένες κατολισθαίνουσες ζώνες με τη συνδυαστική χρήση ενόργανης παρακολούθησης και στατιστικών προσεγγίσεων» 
 73. Λυσικάτου Γεωργία, 2017, «Εργαστηριακή προσέγγιση της διαπερατότητας και άλλων εδαφικών παραμέτρων σε μαργαϊκά γεωϋλικά και υλικά αποδομημένου φλύσχη. Οι περιπτώσεις της Μικρής Περιμετρικής Πατρών και της Παναγοπούλας»
 74. Μπουμπούλης Βασίλειος, 2017, «Αλληλεπίδραση μαργαϊκών γεωϋλικών – αδρανών υπόβασης – γεωσυνθετικών υλικών στη διαμόρφωση της διατμητικής αντοχής επιχωμάτων»
 75. Τσαμπά Αρετή, 2017, «Τεχνικογεωλογικές συνθήκες και αριθμητικές αναλύσεις για τη διασφάλιση της ευστάθειας της οροφής σπηλαίων : η περίπτωση συγκεκριμένου σπηλαίου Ν. Αιτωλοακαρνανίας»
 76. Σταθοπούλου Μαρία, 2017, «Ποιοτικός έλεγχος της καταλληλότητας γεωϋλικών για κατασκευή (α) επιχωμάτων και (β) έρματος Σ.Γ. Υψηλών Ταχυτήτων»
 77. Τσάκωνας Αναστάσιος, 2019, «Διερεύνηση των τεχνικογεωλογικών συνθήκων στην περιοχή Μετσόβου Ιωαννίνων – Παρακολούθηση και καταγραφή κατολισθητικών κινήσεων»
 78. Ζιούτη Θεοδώρα, 2019, «Εκτίμηση της επιδεκτικότητας κατολισθήσεων στην Π.Ε. Ιωαννίνων»
 79. Μιχαλοπούλου Μαρία, 2019, «Σύγκριση μοντέλων διάβρωσης εδάφους και στερεομεταφοράς σε τεχνητές λίμνες – Εφαρμογή στον ταμιευτήρα Πηνειού Ηλείας»
 80. Αποστολοπούλου Νικολίτσα, 2019, «Συνθήκες κατασκευής τεχνικών έργων για τη νέα σιδηροδρομική γραμμή Κορίνθου-Πατρών στο τμήμα Ψαθόπυργος-Ρίο»

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ

 1. Tσιαμπάος Γ., 1988, «Τεχνικογεωλογικοί χαρακτήρες των μαργών Ηρακλείου Κρήτης»
 2. Ζιούρκας Κ., 1989, «Κατολισθητικά φαινόμενα στον Ελληνικό χώρο. Τεχνικογεωλογική θεώρηση. Στατιστική Ανάλυση»
 3. Ρόζος Δ., 1989, «Τεχνικογεωλογικές συνθήκες στο Νομό Αχαΐας. Γεωμηχανικοί χαρακτήρες των Πλειοπλειστοκαινικών ιζημάτων»
 4. Σαμπατακάκης Ν., 1991, «Τεχνικογεωλογική έρευνα του Λεκανοπεδίου των Αθηνών»
 5. Μουγιάρης Ν., 1994, «Σεισμική ιστορία, συνδρομή διάρρηξη και άλλες διαταραχές της επιφάνειας στην Αιγαία χώρα. Σεισμική ιστορία της Αιγαίας χώρας, (2400 π.Χ – 1990 μ.Χ)»
 6. Πυργιώτης Λ., 1997, «Τεχνικογεωλογικές συνθήκες στο Νομό Καρδίτσας. Κατολισθητικά φαινόμενα στους σχηματισμούς του φλύσχη»
 7. Χριστοδουλοπούλου Τ., 1999, «Δομή των λεπτομερών Νεογενών – Πλειστοκαινικών Ιζημάτων της Βορείου Πελοποννήσου σε σχέση με την υδροπερατότητα και τα γεωμηχανικά χαρακτηριστικά τους»
 8. Κατριβέσης Ν., 2003, «Τεχνικογεωλογικές συνθήκες στην ευρύτερη περιοχή της πόλεως των Πατρών Κωδικοποίηση και στατιστική επεξεργασία των στοιχείων. Χρήση Γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών (G.I.S)»
 9. Σπυρόπουλος Αν., 2005, «Διερεύνηση των τεχνικογεωλογικών συνθηκών στο Νομό Αχαΐας σχετικά με την αναζήτηση αδρανών υλικών για διάφορες χρήσεις»
 10. Kούκη Aθ., 2006, «Τεχνικογεωλογικές – Γεωτεχνικές παράμετροι και μηχανική συμπεριφορά σκληρών εδαφών και μαλακών βράχων στο σχεδιασμό υπόγειων τεχνικών έργων»
 11. Παπανακλή Στ., 2007, «Προσδιορισμός μηχανικών παραμέτρων του βραχώδους υλικού και εφαρμογή αυτών στην εκτίμηση της αντοχής και παραμορφωσιμότητας της βραχομάζας»
 12. Κουλούρης Σπ., 2010, «Μηχανική συμπεριφορά σκληρών εδαφών – μαλακών βράχων»
 13. Βασιλειάδης Ευρ., 2010, «Ζωνοποίηση της επικινδυνότητας των κατολισθητικών φαινομένων στον Ελληνικό χώρο. Δημιουργία και εφαρμογή μοντέλου με GIS»
 14. Αποστολίδης Εμ., 2011, «Τεχνικογεωλογικές συνθήκες στη Λεκάνη της Δυτικής Θεσσαλίας – Γεωμηχανικά χαρακτηριστικά των Τεταρτογενών αποθέσεων»
 15. Κάβουρα Αικ., 2017, «Ανάπτυξη μοντέλου επικινδυνότητας κατολισθήσεων σε περιοχή της Δυτικής Ελλάδας»
 16. Λαινάς Σπ., 2018, «Κατολισθητικά φαινόμενα και βροχοπτώσεις – Παραμετρική εκτίμηση της επικινδυνότητας για κατολίσθηση στους γεωλογικούς σχηματισμούς της Βορειοδυτικής Πελοποννήσου»
 17. Κτενά, Σ., 2020, «Επίδραση της μικροδομής στη μηχανική συμπεριφορά των ψαμμιτών»
 18. Κορδούλη, Μ., 2020, «Μεθοδολογίες αποτίμησης της επιδεκτικότητας προς κατολίσθηση μέσω της ανάπτυξης πολυδιαχειριστικών συστημάτων»
 19. Βαγενάς, Ν., 2020, «Προσομοίωση καταπτώσεων βράχων με υπολογιστικές μεθόδους. Συσχέτιση παραμέτρων μεταβολής ενέργειας κατάπτωσης και χαρακτηριστικών βραχομάζας»

ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ